Förbättrade märkningsregler för ingredienser som kan ge överkänslighet

Annons...
Slippa annonser?

Förbättrade märkningsregler för ingredienser som kan ge överkänslighet

Svara på ämnet ››
Skriv nytt ämne ›› | Visa forumet Allergiska barn ››
Av    Förbättrade märkningsregler för ingredienser som kan ge överkänslighet

Louise M
(dietist)
   

Förbättrade märkningsregler för ingredienser som kan ge överkänslighet


Från Livsmedelsverket
Ur nyhetsarkivet 2004-11-25


Nya krav ger en märkbar förbättring för allergiker

Nu finns en lista över ämnen som är kända för att kunna framkalla allergier och överkänslighetsreaktioner. Nästa år måste de alltid anges om de finns i ett livsmedel.
Då försvinner också 25-procentsregeln, som innebar att ingredienserna i en sammansatt ingrediens inte behövde deklareras, om den utgjorde mindre än 25 procent av livsmedlet.
Detta framgår av helt nya föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel. Reglerna träder i kraft 25 november 2005, men som producenterna naturligtvis får tillämpa redan nu.

- Skärpningen är en avsevärd förbättring för den allergiska konsumenten i Sverige och i hela Europa, säger generaldirektör Inger Andersson.
- När Sverige gick med i EU urholkades våra märkningsregler. Idogt arbete från Sverige och andra länder har nu lett till att märkningsreglerna inom hela EU är starkare än vad Sverige hade för tio år sedan.

Parallellt
De nuvarande föreskrifterna SLVFS 1993:19 om märkning och presentation av livsmedel ersätts om ett år med helt nya föreskrifter LIVSFS 2004:27. Reglerna får tillämpas från och med 25 november 2004 och måste tillämpas från och med den 25 november 2005. Detta innebär att det finns två parallella föreskrifter som båda får tillämpas under ett år.
Livsmedel som släppts ut på marknaden eller märkts före 25 november 2005 får säljas ut även om de är märkta enligt gamla regler.

Sammanfattning
Nyheterna innebär i korthet att

en lista med ingredienser som är kända för att kunna framkalla överkänslighetsreaktioner har införts; dessa ska alltid framgå av märkningen,
den s.k. 25 %-regeln har tagits bort eller ersatts i ett fåtal fall med en 2 %-regel,
kategoribeteckningarna "grönsaker" och "kanderad frukt" har tagits bort,
ett antal smärre justeringar av föreskrifterna har genomförts,
nuvarande föreskrifter upphävs om ett år och ersätts med helt nya. Observera vissa övergångstider.
Bakgrund
Ändringarna grundar sig på direktiv 2003/89/EG som Livsmedelsverket har varit mycket aktivt att få till stånd, framför allt för att underlätta för personer som är överkänsliga mot vissa livsmedel.
Reglerna berör endast sådant som avsiktligt används vid tillverkningen av livsmedel. Frågan om kontamination berörs inte.

Ingredienser som alltid måste anges
De nya föreskrifterna innebär att en lista med ingredienser som är kända för att kunna framkalla överkänslighetsreaktioner införs. Dessa måste alltid anges i märkningen. Ingredienserna är

spannmål som innehåller gluten (d.v.s. vete, råg, korn, havre, spelt, kamut eller hybrider av dessa) och produkter därav
kräftdjur och produkter därav
ägg och produkter därav
fisk och produkter därav
jordnötter och produkter därav
sojabönor och produkter därav
mjölk och produkter därav (inklusive laktos)
nötter och produkter därav (vilka nötter som avses anges både på svenska och med latinskt namn för att säkerställa en enhetlig tillämpning)
selleri och produkter därav
senap och produkter därav
sesamfrö och produkter därav,
svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som SO2
Även små förpackningar, d.v.s. sådana vars största yta är mindre än 10 cm², och vissa returglas ska märkas med de ingredienser som finns i bilaga 1.

"25 %-regeln"
Den s.k. 25 %-regeln utgår. Regeln innebär idag att ingredienserna i en sammansatt ingrediens (t.ex. sylten i yoghurt) inte alltid måste anges.
I stället har en 2 %-regel införts i tre fall för att medge viss flexibilitet för tillverkarna. Denna innebär att

ingredienser som utgör mindre än 2 % av den färdiga varan inte behöver anges i fallande storleksordning utan får anges efter de övriga ingredienserna
ingredienser som är inbördes utbytbara får anges med innehåller … och/eller …under vissa förutsättningar
ingredienserna inte behöver räknas upp i ett fåtal sammansatta ingredienser som har fastställd sammansättning i föreskrifterna om kakao- och chokladvaror, sylt, gelé och marmelad eller juice och nektarI samtliga tre fall måste dock ingredienserna i bilaga 1 anges.
Detta ökar informationen till alla konsumenter om vilka ingredienser som ingår i ett livsmedel och har särskilt stor betydelse för den som är överkänslig mot någon ingrediens som inte återfinns i bilaga 1.

Kategoribeteckningar
Kategoribeteckningarna "grönsaker" och "kanderad frukt" i nuvarande bilaga 1 (bilaga 2 i de nya föreskrifterna) tas bort. Detta innebär att samtliga grönsaker och kanderade frukter i fortsättningen måste anges med sina beteckningar. Skälet till detta är att det finns många som är överkänsliga mot olika frukter och grönsaker.

Övriga ändringar
Vidare innehåller reglerna ett antal andra ändringar jämfört med nuvarande märkningsföreskrifter. Vissa ordalydelser har omformulerats, vissa nationella delar har utgått och en viss omstrukturering har skett. Samtliga ändringar har till syfte att föreskrifterna närmare ska följa direktivets uppbyggnad och formuleringar.

Eventuella kommande undantag
I direktivet, 2003/89/EG, som ändringarna baseras på anges att bilagan ska omprövas och vid behov uppdateras. En uppdatering kan också innebära att ingredienser stryks ur listan om det vetenskapligt bevisats att de inte kan förorsaka negativa reaktioner.
EFSA har nu yttrat sig över några ämnen och lagt ut information om detta på sin webbplats.
Ett eventuellt förslag till undantag från allergilistan kan komma från kommissionen före sommaren, dvs. cirka ett halvår innan märkningsreglerna börjar gälla.

Märkningsvägledningen omarbetas
En vägledning till de nya föreskrifterna (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel är under utarbetande och beräknas bli klar under mars 2005. Den kommer att ersätta den nuvarande vägledningen (till SLVFS 1993:19). Under tiden uppdateras den inte, trots att den inte är aktuell på alla punkter.

LIVSFS 2004:27
EFSAs webbplats

Ytterligare upplysningar:
Birgitta Lund, avdelningsdirektör: 018- 17 56 76Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500


Förbättrade märkningsregler för ingredienser som kan ge överkänslighet  skrevs november 2004

Skriv ett svar:
För att infoga en länk skriv: [a]www.länken.se[/a]

© 1999 - 2022 (23 år) | © Allergimat.com | Om Allergimat » | Annonsera » | Kontakta oss » | Decade